FAQ

Om AMU:

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er målrettet ufaglærte og faglærte medarbejdere, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer. 
AMU kan også være relevant for medarbejdere med en videregående uddannelse.
For at deltage på et AMU-kursus skal jeres medarbejder enten bo i Danmark eller arbejde i Danmark. 
Selvstændige, ledige, elever, studerende og pensionister kan også deltage i AMU-kurser.
Det er muligt at sende opsagte medarbejdere på kursus i opsigelsesperioden. Det kan forbedre deres muligheder for at komme i job samtidig med, at I modtager VEU-godtgørelse (lønrefusion) for den tid, medarbejderne er på kursus. VEU-godtgørelsen følger dagpengesatsen og svarer til 911 kr. om dagen. 

Se de aktuelle satser på beskæftigelsesministeriets hjemmeside 
Læs mere her

OBS: For at I kan modtage VEU-godtgørelse, er det vigtigt, at medarbejderen ikke er fritstillet i opsigelsesperioden. 
Det er fordelagtigt at sende medarbejdere på kursus, når jeres virksomhed oplever en nedgang i aktiviteten. Det gør medarbejderne dygtigere og giver dem nye kompetencer samtidig med, at I modtager VEU-godtgørelse (lønrefusion) for den tid, de er på kursus.
AMU henvender sig primært til faglærte og ufaglærte medarbejdere. 
Det inkluderer medarbejdere med et uddannelsesniveau op til og med en erhvervsuddannelse. 
Medarbejdere med fx en videregående uddannelse falder uden for AMU-målgruppen, men kan stadig deltage i AMU-kurser - ofte med en højere deltagerbetaling og uden mulighed for VEU-godtgørelse (lønrefusion).

Der kan være særlige forhold ift. adgang til AMU-kurser. Se det den fulde beskrivelse på undervisningsministeriets hjemmeside: 
Læs mere her
AMU-kurser varer typisk 1-5 dage. Længerevarende forløb kan sammensættes af flere forskellige AMU-kurser. 
AMU-kurserne kan i nogle tilfælde tages som halve dage og behøver ikke nødvendigvis at være sammenhængende. Der er også mulighed for (i samarbejde med AMU-udbyderen) at gennemføre et AMU-kursus i weekenden eller om aftenen. 
Der findes AMU-kurser til alle brancheområder. 
Det fulde udbud kan ses på amukurs.dk eller voksenuddannelse.dk.
Tilmelding sker på voksenuddannelse.dk eller gennem jeres AMU-udbyder. 
Har I en serviceaftale med en af AMU Danmarks partnerskoler, sørger skolen for tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse.
Kurserne afholdes enten hos en AMU-udbydende skole eller direkte hos jer i virksomheden.
Efter gennemført kursus modtager medarbejderne et kursusbevis i deres e-boks. AMU-beviserne kan også ses på Borger.dk under ’Min Kompetencemappe’.
Hvis en medarbejder har mistet sit AMU-bevis, kan I kontakte den uddannelsesinstitution, hvor kurset blev gennemført eller finde beviset på minkompetencemappe.dk.
Det er nødvendigt, at medarbejderne deltager i alle timerne under kursusdeltagelsen. Der kan dispenseres ved lægebesøg eller undersøgelse på sygehuset - det aftales med uddannelsesinstitutionen den første dag på kurset. Vær opmærksom på, at visse kurser kræver fuld tilstedeværelse.

Deltagerbetaling, tilskud og lønrefusion:

Priserne afhænger af medarbejdernes uddannelsesniveau. 
For medarbejdere i AMU-målgruppen, som har et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse, ligger priserne typisk mellem 132 kr. og 190 kr. pr. dag. 
For medarbejdere uden for målgruppen er prisen højere. Typisk mellem 600 kr. og 800 kr. pr. dag. 
Der kan i særlige tilfælde pålægges op til 140 kr. pr. deltager pr. dag. 

Priserne følger faste takster bestemt af Undervisningsministeriet og er uafhængige af de enkelte udbydere. 
De aktuelle priser fremgår af voksenuddannelse.dk
VEU-godtgørelse er en kompensation for virksomheder, der sender medarbejdere på kursus og fortsætter med at betale løn under uddannelsen. 
VEU-godtgørelsen svarer til dagpengesatsen og er i øjeblikket på 940 kr. pr. dag.

Se de aktuelle satser på beskæftigelsesministeriets hjemmeside:
Læs mere her
Ansøgning om VEU-godtgørelse foregår i forbindelse med tilmeldingen til kurset på voksenuddannelse.dk. Ved serviceaftaler med AMU Danmarks medlemsskoler, søger skolerne via medarbejderfuldmagter VEU-godtgørelse for skolerne.
Læs mere her
Medarbejdere, der er ansat under en overenskomst, kan ofte søge yderligere tilskud til efter- og videreuddannelse fra kompetencefonde. Fondsmidlerne er indbetalt af virksomheder, der har medarbejdere ansat under den pågældende overenskomst.

Der findes omkring 75 kompetencefonde. Fondene administreres forskelligt, så læs mere på de enkelte fondes hjemmesider.
Læs mere her

Om AMU-prøver:

AMU-kurser afsluttes med en prøve, der sikrer, at medarbejderne har opnået den nødvendige viden. Disse prøver varierer fra kursus til kursus og kan omfatte både skriftlige og praktiske elementer.
Prøven er designet til at evaluere den viden, medarbejderne har erhvervet på kurset. Aktiv deltagelse i kurset forbereder medarbejderne til prøven. Ved bekymringer kan I altid kontakte AMU-udbyderen for yderligere vejledning.
Ja, der er mulighed for at tage prøven om, hvis det er nødvendigt. Aftale herom laves med underviseren.
Medarbejderne må generelt anvende egne notater og det udleverede materiale under prøverne. Internetadgang er normalt ikke tilladt. 

Kontakt AMU-udbyderen, hvis der er særlige forhold, der skal tages højde for. Det kan være i forbindelse med særlige hjælpemidler eller ordblindemedarbejdere. 
Der gives ikke karakterer for AMU-prøver. De er enten bestået eller ikke bestået.
Hvis en medarbejder ikke består prøven, kan den tages om. Uden en bestået prøve udstedes der ikke et AMU-bevis, hvilket kan påvirke muligheden for at modtage støtte fra kompetencefonde.

For at modtage støttemidler søgt via kompetencefonde, skal der kunne fremvise et bevis.

Er der brug for et bevis, kan I bede om et deltagerbevis, så det manglende AMU-bevis ikke får indflydelse på tilskud fra kompetencefonde. 
Når prøven er bestået, sendes AMU-beviset til medarbejderens e-Boks.
Resultatet af prøven meddeles ikke direkte til arbejdsgiveren, medmindre medarbejderen selv vælger at informere herom.

Andre spørgsmål

Disse udgifter betales enten af medarbejderen selv eller af virksomheden, afhængigt af de interne aftaler I har.
Medarbejderen skal have 5 kursusdage for at få et nyt EU-bevis. AMU Danmarks partnerskoler tilbyder 2-dages EU-efteruddannelse som obligatorisk del. For at opnå merit for de resterende 3 dage kan der indgå kurser som "Vejen som arbejdsplads" og et brancherettet 2-dages kursus. Alle 5 kursusdage skal være afsluttet inden for 1 år.
 • Lægeerklæring (Bus – Lastbil – Taxi): Prisen varierer, men ligger typisk mellem 300,- og 600,- kr.
 • Køreprøvegebyr (Lastbil – Vogntog): 1.000,- kr. Ved dumpning betales gebyret igen.
 • 2 x Køreprøvegebyr (Bus): 1.580,- kr. Ved dumpning betales gebyret igen.
 • Udstedelse af EU-bevis (Bus – Lastbil): 130,- kr.
 • Chaufførkort (Taxi): 1.470,- kr.
 • Varebilschaufføruddannelsesbevis: 270,- kr.
 • Udstedelse af ADR-bevis: 300,- kr.
 • Lastbilkørekort: Minimum 24 år og kørekort til kat. B. For personer under 21 år, kontakt AMU-udbyder for yderligere information.
 • Taxa kørekort: Minimum 21 år ved aflæggelse af afsluttende prøver og mindst 3 års erfaring med kørekort til kategori B.
 • Buskørekort: Minimum 24 år og kørekort til kat. B. For personer under 21 år, kontakt AMU-udbyder for yderligere information.
Der er følgende lovpligtige kurser i forhold til farligt gods / ADR-kurser:
 • Kursus i transport af fyrværkeri (Klasse 1): 47694: ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1, varighed 4 dage.
 • Kursus for tankbiltransport: 47701: ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank, varighed 4,7 dage.
 • Grundkursus: 46905: ADR Grundkursus - Vejtransport af farligt gods i emballager, varighed 3 dage.
 • Repetitionskursus hvert 5. år: 47706: ADR Repetition Grundkursus i transport, varighed 2 dage.